Gediz Havzası İçin Yaşamsal Kararlar

GEDİZ HAVZASI İÇİN YAŞAMSAL KARARLAR

NEHİRLERİMİZİ, DENİZLERİMİZİ, GÖLLERİMİZİ, BARAJ GÖLLERİMİZİ KİRLETMEYELİM.

GEDİZ, BÜYÜK MENDERES, KÜÇÜK MENDERES VE BAKIRÇAY ÖLMESİN! 

DEVLET İÇME SUYUNU KONTROL ETTİĞİ GİBİ TARIMSAL SULAMAYI DA AYNI ÖZENDE KONTROL  ETMELİDİR.

Gediz Havzasında yaşayan halkımızda kanser olayları gittikçe artmaktadır. Gediz Nehrindeki tarımsal sulamadan kaynaklanan kirlilik kanserde en önemli unsurlardan biridir. Artık her evde her aile de birer kişi de kanser olayına rastlanmaktadır. Üniversite hastanelerinde bütün kemoterapi odaları dolu, koridor da dahi kemoterapi yapılmaktadır.

1. Madde: Gediz Nehir yatağı ıslah edilmeli, ağaçlandırılmalı ve turizme açılmalıdır. Gediz nehrine paralel atık su kanalı yapılmalı, Menemen İlçesi Maltepe Beldesinde büyük bir arıtma tesisi kurulmalıdır. Evsel ve sanayi atıkları Gediz Nehrine dökülmemelidir. Gediz Nehri pırıl pırıl tertemiz kalmalıdır.

2. Madde: Havza Yönlendirme Kurulu, Gediz Havzası Yönetim Heyeti ve Gediz Havzası Üst Yönetim Heyeti çalışmalarına başladı. Havza Koruma Eylem Planı çalışmalarının daha iyi yapılacağına inanıyoruz.

3. Madde: Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf arazilerde tarım topraklarında konut yapımına ve sanayileşmeye son verilmelidir.

4. Madde: Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Bakırçay nehir yatağı kıyılarında resmi olarak izin verilen ve kaçak olan kum ve toprak ocaklarının faaliyetlerine son verilmelidir. Ege havzalarında resmi kum ve toprak ocaklarında kum ve toprak alımlarından sonra arazilerde toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleşmesi sağlanmalı ve yaptırımlar getirilmelidir. Bu bölgeler teraslandırılıp ağaçlandırılmalıdır. Toprak ıslahı yapılırken Valiliklerin kuracağı komisyonlarda ve denetimlerde E.Ü. Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası ve GEMA Vakfı yetkililerinden birer temsilci bulunmalıdır.

5. Madde: Tüm il ve ilçelerde, belediyelerde, organize sanayi bölgelerinde ve fabrikalarda arıtma tesisleri kurulmalıdır. Organize sanayi bölgeleri ve fabrikalar hizmete girmeden önce arıtma tesisleri kurulmalıdır. Hükümet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su Bakanlığı sanayi kuruluşları ve belediyelere teşvik ve kredilenmede olanaklar sunmalıdır.

6. Madde: Arıtma tesislerinin elektrik giderleri çok yüksek çıkmaktadır. Arıtma tesislerinde kullanılan elektriğin ücretlendirilmesinde özel indirimler yapılmalıdır.

7. Madde: Havzada su kaynakları kısıtlı olduğundan özellikle kırsal alanlarda DSİ tarafından sondaj kuyuları açılmalı, sondaj kurulan köylerde sulama kooperatifleri kurulmalıdır. Tarımda salma sulama yerine kapalı sistemli ve damlama sulama uygulaması sağlanmalıdır.

8. Madde: Açıkta yapılan sulama kanalları kapatılmalı yerine kapalı-boru sistem su kanalları yapılmalıdır.

9. Madde: Gediz nehrini kirleten unsurlardan biri olan tarım ilaçlarında denetlemenin yapılması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımız halk sağlığı açısından bilgilendirilmelidir.

10. Madde: Gediz Havzası’nda bütün arazilerde toprak, yaprak, su tahlilleri yapılmalıdır. Tuzlu, kireçli ve borlu arazilerde meyve ve sebze ekimi yapılmamalıdır. Arazideki su miktarına göre üretim planlaması yapılmalıdır.

11. Madde: Gediz havzası yönetimine bağlı  bir gözlem evi kurulmalıdır. Bu birim havzaya ilişkin verileri toplayacak, derleyecek, işleyecek, sınıflandıracak, veri bankası ve envanterler şekline dönüştürecektir. Bu amaçla ölçme ve izleme sistemleri kurulacak elde edilen sonuçlar isteyenlerin kullanımına açık olacaktır.Gediz havzasında çevre bilgi sistemi kurulmalıdır.Belediye ve  organize sanayi kuruluşların ve fabrikaların kontrolü düzgün olarak yapımı sağlanmalıdır.

12. Madde: Manisa ili, Akhisar, Alaşehir, Gediz ilçelerindeki arıtma tesislerinin ekipmanlarının gözden geçirilip, kirli çıkış sularının bertaraf edilmesi ve arıtma tesislerinin revize edilmesi gerekmektedir.

13. Madde: Yeni Maden Yasası’na göre Gediz Nehri yatağı kıyılarında maden ruhsatı alınabilmektedir.  Maden ruhsatı alanlar hiçbir denetimden geçmemektedirler. Nehir yatağı kıyılarında kum ocağı çalışmaları yapılmaktadır ve bu çalışmalar nehir yatağına büyük tahribatlar vermektedir. Özellikle Kütahya ve Uşak’ta nehir yatak kıyısında çok büyük tahribatlar meydana gelmiştir. Kum ocaklarından kaynaklanan tahribatlar ile ilgili rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır. Kum ocaklarının tahribatından en çok etkilenen Kütahya ve Uşak başta olmak üzere Manisa ve İzmir’de düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

14. Madde: Tüm belediyelerde katı-atık depolama tesisleri kurulmalıdır. Bu hususta belediyelere gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

15. Madde: GEMA Vakfı tarafından devamlı gündeme getirilen bu konularla ilgili olarak TBMM Başkanımızı, Başbakanımızı, Çevre ve Orman Bakanımızı, Hükümetimizi, tüm milletvekillerimizi, bölgemizdeki valileri, kaymakamları ve belediye başkanlarını göreve davet ediyoruz.

16. Madde: Medyada yukarıda belirttiğimiz sorunlarla ilgili konulara yer verilmeli ve bu konularda toplum bilincinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Değerli basın, yayın ve televizyon kuruluşlarını göreve davet ediyoruz.

17. Madde: Havzanın tümünde etkili olan ve büyük tahribatlara yol açan su erozyonuna karşı gerekli önlemler alınmalı ve bu konuda çiftçilerimizin bilgilendirilmesi için başta İl Tarım Müdürlükleri olmak üzere diğer kuruluşlarının acilen devreye girmesi gerekmektedir.

18. Madde: Havzada alternatif enerji kaynakları araştırılmalı, jeotermal, güneş, rüzgar ve biyolojik atıklardan yaralanılarak elektrik enerjisi ve ısınma ihtiyaçları karşılanmalıdır. Çevre Bakanlığı, Valilik ve Belediyeler bu konuda çalışmalar ve projeler yürütmelidir.

19. Madde: Çeşitli taşkınlarda Gediz Nehri’nin yatak değiştirmesinden dolayı çevre arazilerde oluşan tecavüz ve terklerden dolayı kadastro istimlak çalışmaları DSİ 2.Bölge Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanmalıdır.

20. Madde: DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Gediz Havzası ıslah projesi yapılmalı, bu araziler yerli-yabancı turizme kazandırılmalı ve ağaçlandırılmalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bu projeler acilen devreye sokulmalıdır.

21. Madde: Tarım Bakanlığı, E.Ü Ziraat Fakültesi, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve GEMA Vakfı işbirliğiyle Gediz Havzasında tarımsal planlama hususunda çalışmalar yapmalıdır.

22. Madde: Çevre ile ilgili verilen cezaların yaptırımı mülkü amirlere aittir. Kirlilik nedeniyle kesilen cezalar çevre sektörüne dönmemektedir ve başka devlet mercilerine aktarılmaktadır. Bu cezalar Gediz Havzası yönetim heyetine ödenmelidir.

23. Madde: Küresel ısınmanın etkisinde ve ağır bir erozyonla çölleşme tehdidi altında bulunan Gediz Havzasında acilen toprak ve su kaynaklarını koruma önlemleri alınmalıdır. GEMA Vakfı’nın önderlik ettiği ve başarmak için büyük çaba sarf ettiği yasal ve yönetsel organizasyonlarının bir an önce yaşam geçirilmesi zorunludur.

24. Madde: GEMA Vakfının hazırlamış olduğu Gediz Havzası için yaşamsal kararlarının pratikte uygulanması sağlanmalıdır.

25. Madde: Belediyeler arıtma tesislerini düzenli olarak çalıştırılmıyor. Çevre müdürlükleri 24 saat kontrol ve denetim yapamıyor. Denetimler için yeni yapılanma gerekmektedir.

26. Madde: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su Bakanlığı’nın hazırlayacağı su yasası gereğince arıtma tesislerinin çalışmalarını denetlemek maksadıyla yeminli mühendislik denetim şirketleri kurulmalıdır. Bu denetim şirketleri Çevre Bakanlığı’na bağlı olarak belediyeler, organize sanayi ve sanayi kuruluşlarının denetlenmesi gör evini üstlenmelidir. Denetim şirketleri doğayı ve su kaynaklarını korumak için düzenli olarak çalışmalıdır.

27. Madde: Yeni Maden Yönetimliği’ne her türlü akarsuda maden işletme ruhsatı alabilme imkanı tanınmıştır. Öncelikle akarsu havzalarının korunması için Yeni Maden Yönetmenliği’nin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Nehir havzaları korunma altına alınmalıdır.

28.Madde: Kütahya,  Uşak,  Gediz, Kula, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, Manisa Merkez, Akhisar ve Menemen ilçeleri gibi yoğun sanayi bölgelerinde Gediz Nehri ve kollarına akıtılan tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için arıtma tesisleri kurulması ve denetimin 7 gün 24 saat sağlanması gerekmektedir.

GEMA Vakfı Yönetim Kurulu, GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener KİLİMCİGÖLDELİOĞLU,

E.Ü Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Bülent OKUR, Prof.Dr. Alaattin TAYSUN, Prof.Dr. Huriye UYSAL,

D.E.Ü Su Kaynakları Yönetimi ve Doğal Afetlerin Önlenmesi Merkezi Müdürü Prof.Dr. Nilgün

HARMANCIOĞLU ve diğer değerli danışmanların katkılarıyla düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir